MobileFood app

Privacy statement

MobileFood app

Privacy statement 2023

Algemeen
MobileFood hecht veel waarde aan je privacy. In dit Privacy Statement geven we op een transparante wijze aan hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. MobileFood gebruikt de ontvangen persoonsgegevens alleen voor de doelen die zijn opgenomen in dit Privacy Statement. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens wij verwerken.

Wie is verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens?
MobileFood is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. MobileFood is eenhandelsnaam van MobileFood V.O.F., met het HQ gevestigd aan de Vrijheidsplaat 79, 8303 KK Emmeloord en staat
ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 89798139.

De verwerking van jouw persoonsgegevens
Jij of je werkgever verstrekt ons informatie door het aangaan van een overeenkomst met ons, door het invullen van formulieren op onze website, of door via telefoon, per email of anderszins contact met ons op te nemen.
MobileFood heeft voor het leveren van haar diensten persoonsgegevens nodig.

Deze persoonsgegevens betreffen:

  • Voorletters, voornamen, achternamen, geboortedatum, adres, woonplaats, e-mailadres,
    telefoonnummer.
  • Bank- of creditcardgegevens.
  • Locatie waar de e-bike wordt ontgrendeld en vergrendeld.
  • Geografische locatie (toestemming).

MobileFood verwerkt niet meer gegevens dan nodig. MobileFood verwerkt persoonsgegevens volgens de vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

MobileFood verwerkt alleen gegevens die jij of je werkgever ons verstrekt om je de diensten te kunnen leveren of waarvoor je ons toestemming hebt gegeven.

Voor welk doel verwerkt MobileFood jouw gegevens?
MobileFood verwerkt jouw gegevens voor de doeleinden die hieronder worden beschreven.

Uitvoering van de overeenkomst

MobileFood heeft persoonsgegevens onder andere nodig voor het aanmaken van een account, het sluiten van de overeenkomst, de uitvoering van de overeenkomst, het factureren, het verbeteren van het product en het doen van een aanbieding. Daarnaast kan MobileFood contact met je opnemen in het kader van de overeenkomst. Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude zal MobileFood ter bescherming van haar onderneming de persoonsgegevens raadplegen.

Voldoen aan wettelijke regeling

Om te voldoen aan wettelijke regelingen verwerkt MobileFood persoonsgegevens. Hierbij kan worden gedacht aan het gebruik van gegevens voor het voldoen aan de wettelijke boekhoudplicht en fiscale regelgeving.

Gerechtvaardigd belang

MobileFood kan ook op grond van een gerechtvaardigd belang persoonsgegevens verwerken, zodat de dienstverlening deugdelijk kan worden uitgevoerd.

Toestemming

Tenslotte kan MobileFood op grond van jouw toestemming persoonsgegevens verwerken.

Beveiliging en Verwerking
MobileFood streeft er naar jouw persoonsgegevens nauwkeurig en juist te verwerken en verwerkt enkel die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn. Hierbij wordt een passende bewaartermijn gehanteerd.

Jouw gegevens worden goed beveiligd. MobileFood neemt passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. Onze systemen en applicaties zijn beveiligd volgens de geldende normale standaarden voor informatiebeveiliging. MobileFood zorgt ervoor dat de gegevens alleen aan derden worden verstrekt voor de overeengekomen doeleinden op basis van een verwerkingsovereenkomst.

Wie ontvangen jouw gegevens?
De volgende personen en/of instanties kunnen jouw persoonsgegevens ontvangen:

  • (Sub)verwerkers die door MobileFood worden ingeschakeld en persoonsgegevens verwerken, zoals betaaldiensten, creditcardmaatschappijen, hosting providers, accountantskantoor etc;
  • Overheidsinstanties, zoals politie en justitie of toezichthouders voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Indien MobileFood gebruik maakt van derden bij de uitvoering van de overeenkomst, die zelf niet het doel en de middelen voor verwerking van je persoonsgegevens vaststellen, dan worden met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten. Op deze wijze wordt de beveiliging en de juiste wijze van de bescherming van je persoonsgegevens gewaarborgd. MobileFood verwerkt je gegevens zelf binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en verstrekt deze in beginsel niet aan verwerkers buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In het geval hiervan wel sprake is worden maatregelen genomen
om het beschermingsniveau minimaal gelijk te houden aan de AVG.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

MobileFood bewaart jouw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Overige gegevens worden maximaal twee jaar bewaard, tenzij bepaalde persoonsgegevens op grond van een wettelijke regeling langer bewaard dienen te worden.

Jouw rechten als betrokkene

MobileFood respecteert jouw rechten als betrokkene. Indien je wilt weten welke gegevens MobileFood van je verwerkt en voor welke doeleinden deze worden verwerkt of je wilt jouw persoonsgegevens wijzigen of laten verwijderen, dan ontvangen we graag een verzoek van jou. Je kunt jouw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van je persoonsgegevens per email versturen naar info@mobilefood.nl.
MobileFood kan je vragen om een identificatiebewijs.

Klachten en bezwaar

Als je vragen, feedback of klachten hebt over ons privacy statement, of als je bezwaar wilt maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens kun je een e-mail te sturen naar info@mobilefood.nl. Indien je een klacht hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door MobileFood heb je het recht een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Omdat de wetgeving en onze producten en werkwijze continu aan verandering onderhevig zijn, zal ook dit privacy statement geregeld gewijzigd moeten worden. De laatste versie staat altijd op de website van MobileFood vermeld. Bij een wijziging van onze dienstverlening en de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken zullen we je van tevoren berichten en indien noodzakelijk om toestemming vragen voordat het nieuwe privacy statement ingaat.
Deze versie is voor het laatst aangepast op 30 augustus 2023.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and
Terms of Service apply.