MobileFood app

Algemene voorwaarden

MobileFood app

Algemene voorwaarden – zakelijk

1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden: De onderhavige bepalingen

Mobile Food: De V.O.F. met beperkte aansprakelijkheid Mobile Food de leverancier van online platform voor de ambulante handelaar.

Abonnee: de rechtspersoon die abonnement afneemt van Mobile Food

Maand abonnement: abonnement voor maandelijkse toegang tot Mobile Food platform

Jaar abonnement: abonnement voor jaarlijks toegang tot Mobile Food platform

De gedefinieerde termen worden zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt.

bedragen zijn exclusief Btw.

 1. Overeenkomst

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle, overeenkomsten, vervolg overeenkomsten en diensten verricht door Mobile Food. Eventuele door Abonnee gehanteerde algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing en worden door Mobile Food verworpen.
 2. Acceptatie en verstrekking van de algemene voorwaarden door en aan Abonnee geschiedt tijdens het invullen van het online aanmeldformulier door Abonnee op de website van Mobile Food
 3. Abonnee is verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de gegevens, zoals bekend bij Mobile Food, zoals bijvoorbeeld adres, e-mailadres of telefoonnummer.
 4. Indien Mobile Food in een voorkomend geval een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet strikt mocht hanteren, dan houdt dat geen afstandsverklaring van deze algemene voorwaarden in.

 

 1. Soort Abonnement
 1. Abonnee zal bij het aangaan van de overeenkomst kiezen voor een Maand Abonnement of een Jaar Abonnement

 

 1. Vergoeding, wijziging en betaling

 

 1. Abonnee is de vooraf overeengekomen maandelijkse of jaarlijkse abonnementskosten verschuldigd aan Mobile Food. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.
 2. Mobile Food is gerechtigd de abonnementsprijs te wijzigen, zonder dat dit Abonnee recht geeft op beëindiging van de overeenkomst. Prijswijzigingen treden in werking een maand na de bekendmaking daarvan door Mobile Food aan de Abonnee Prijswijzigingen die voortvloeien uit de wet, zoals de verhoging van btw, kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd.
 3. Mobile Food zal Abonnee maandelijks of jaarlijkse de abonnementskosten automatisch incasseren dit telkens op de 28ste van de maand, met vermelding van de periode waar de incasso betrekking op heeft.
 4. Indien Mobile Food geen volledige betaling van Abonnee heeft ontvangen binnen de betalingstermijn. Dan is Abonnee gelijk in verzuim. Abonnee zal dan de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn en is bovendien gehouden alle kosten, zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van het verschuldigde aan Mobile Food te voldoen.

 

 1. Duur en opzegging

 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde vastgelegde periode. Gedurende deze periode is geen tussentijdse opzegging mogelijk.
 2. Na ommekomst van de periode genoemd in lid 1 wordt de overeenkomst telkens automatisch verlengd met een maand en geldt voor Abonnee en Mobile Food een opzegtermijn van een maand.
 3. Mobile Food kan de overeenkomst daarnaast met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst opzeggen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle haar toekomende rechten, indien:
 4. Abonnee in verzuim is onder de overeenkomst
 5. Abonnee in staat van faillissement is verklaard of aan Abonnee (al dan niet voorlopig) surseance van betaling
 6. Eindigt de overeenkomst op basis van lid 3 voordat de periode in lid 1 dan wel 2 is verstreken, dan heeft Mobile Food recht op vergoeding van de resterende huurtermijnen over die periode.
 7. Bedragen die Mobile Food heeft proberen te incasseren blijven verschuldigd en worden op het moment van opzegging direct opeisbaar
 8. Abonnee dient de opzegging officieel in te dienen via de website van Mobile Food (mobilefood.nl/opzeggingen). Indien dit niet het geval is duurt de overeenkomst onverminderd voort.

 

 1. Privacy

 

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst en voor het informeren van de Abonnee over de werking en onderhoud van Mobile Food platform worden persoonsgegevens van Abonnee verwerkt, overeenkomstig de privacywetgeving.

 

 1. Rechtskeuze en bevoegde rechter

 

 1. Op alle betrekkingen tussen Mobile Food en Abonnee is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen partijen over de overeenkomst of over handelingen in samenhang met de overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam

 

 1. Wijzigingen

 

 1. Mobile Food heeft de bevoegdheid de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De aangepaste algemene voorwaarden worden voor of bij inwerktreding aan Abonnee toegezonden